Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos ir prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas.
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato Pardavėjo (MB „Linkis ir partneriai“) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.2myhome.lt. Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis.
1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis ir apmoka už prekes.
2. Pirkėjo teisės.
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.2myhome.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 24 valandas nuo prekių užsakymo momento apie tai informuodamas Pardavėją elektroninio pašto adresu info@2myhome.lt.
2.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu.
2.3. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu info@2myhome.lt arba telefonu +370 618 48819.
3. Pirkėjo pareigos.
3.1. Internetine parduotuve www.2myhome.lt gali naudotis ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
3.1. Pirkėjas, registruodamasis internetinėje parduotuvėje www.2myhome.lt, įsipareigoja pateikti teisingus Asmens duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį). Pardavėjas Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų tvarkymą, saugojimą ir naudojimą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Pardavėjo patvirtinta galiojančia Privatumo politika.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją pakoreguodamas duomenis savo Paskyroje, esančioje internetinėje parduotuvėje www.2myhome.lt.
3.3. Pirkėjas, užsisakęs prekę ir pasirinkęs mokėjimo būdą “bankiniu pavedimu”, privalo per 48 valandas nuo užsakymo momento apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes.
3.4. Mokėdamas už prekes Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį, pagal kurį Pardavėjas nustatys prekių apmokėjimo faktą.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes savo registracijos formoje/Paskyroje nurodytu adresu. Prekės pristatomos tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje.
3.6. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas, tame tarpe prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
3.7. Pirkėjas, priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimams, turintiems įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekes pristačiusio kurjerio pateiktame prekių važtaraštyje ir reikalauti Pardavėjo pakeisti prekes į kokybiškas. Jei Pirkėjui jo noru prekės pristatomos į paštomatą, pasiėmęs prekes iš paštomato, jis privalo įvertinti, ar nėra pažeista pakuotė. Pakuotės pažeidimo atveju, Pirkėjas turėtų nufotografuoti pažeistą pakuotę ir nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el.paštu info@2myhome.lt arba tel.:+370 618 48819.
3.8. Pirkėjas prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų. Už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukciją ar paskirtį, bei nesilaikant kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų, atsako pats prekes įsigijęs ar jas naudojantis asmuo.
3.9. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės www.2myhome.lt paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.
4. Pardavėjo teisės.
4.1. Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti internetinės parduotuvės www.2myhome.lt veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia internetine parduotuve.
4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių turinį. Naujausios Taisyklės publikuojamos internetiniame svetainėje www.2myhome.lt, su jomis Pirkėjas gali susipažinti kiekvieną kartą atlikdamas pirkimo/užsakymo veiksmus.
4.4. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos bei pristatymo išlaidų.
4.5. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes.
4.6. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
5. Pardavėjo pareigos.
5.1. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentą bei kainas.
5.1. Pirkėjui užsisakius prekes internetinėje parduotuvėje ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 3.4. punkte numatytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu per 2-3 darbo dienas.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos.
5.3. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, tuomet Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina pinigus Pirkėjui.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais.
6. Prekių kainos.
6.1. Prekių kainos internetiniame kataloge ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pristatymo kaina pateikiama suformuotame užsakyme.
6.2. Prekių pristatymo kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
7. Prekių pristatymas.
7.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes.
7.2. Prekių pristatymo mokestis pateikiamas internetinėje parduotuvėje, skiltyje Pristatymas.
7.3. Pirkėjas priimdamas prekes, privalo patikrinti prekių būklę. Esant pakuotės pažeidimams, kurie gali turėti įtakos prekės kokybei ar kiekiui, Pirkėjas gali vadovautis Taisyklių 3.8 punktu. Nepatikrinus prekių būklės bei nepareiškus priekaištų dėl kokybės jų priėmimo metu, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.
7.4. Pirkėjui pasirašius kurjerio pateiktame važtaraštyje ir nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jų kokybės Pirkėjas priekaištų neturi.
8. Šalių atsakomybė.
8.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.
8.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako už šių trečiųjų asmenų veiksmus.
8.3. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.
8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius.
9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nagrinėjami teisme, pagal Pardavėjo buveinės adresą.


Top